Privacy

Privacy Verklaring

In dit document staat beschreven hoe wij invulling geven aan de huidige privacy wetgeving. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze cliënten en behandelen en beschermen de persoons gegevens van onze cliënten met grote zorg. Wij verwerken de persoons gegevens van cliënten overeenkomst met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Vaneker Finance Bewindvoering houd zich bezig met financiële zorgverlening.

Deze financieel zorgverlening bestaat uit Beschermingsbewind.
Om deze dienst goed uit te kunnen voeren verwerkt Vaneker Finance Bewindvoering persoonsgegevens.

Grondslag en doel

Beschermingsbewind is een maatregel die wordt uitgesproken door de kanton rechter. Vaneker Finance Bewindvoering voert deze vorm van financiële dienstverlening uit op basis van een beschikking. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het doel waarvoor de beschikking is afgeven.

Persoonsgegevens.

Vaneker Finance Bewindvoering verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vindt u overzicht van de gegevens die wij kunnen verwerken.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer 

Bijzonder en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

 •  lidmaatschap vakbond
 • Gezondheidsgegevens
 • Strafrechtelijke verleden
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
   

Bewaar termijn persoonsgegevens


Uw persoonsgegevens wordt niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
In zaken waarin wij optreden als uw wettelijke vertegenwoordiger bewaren wij uw persoonsgegevens voor de duur van 7 jaar. 

Delen van gegevens

Vaneker Finance Bewindvoering deelt uw gegevens alleen met derden wanneer dit nodig voor de uitvoering va de wettelijke taak of verplichting.

Om te kunnen voldoen aan de overeenkomst of wettelijke verplichting maakt Vaneker Finance Bewindvoering gebruikt van software van derden. Met deze software leveranciers zijn verwerkers overeenkomsten afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijke van uw gegevens.

Uw rechten ten aanzien van der verwerking persoonsgegevens

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt u van de hier beschreven rechten gebruik maken.

Mocht u zich willen beroepen op een van deze rechten verzoeken wij om contact met ons op te nemen.

Recht van inzage

U heeft het recht om gegevens in te zien die Vaneker Finance Bewindvoering over u verwerkt

Recht op rectificatie

Wanneer u van mening bent dat uw gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen.

Recht op wissing

Wanneer u wilt dat uw gegevens worden verwijderd, kunt hiervoor een verzoek indienen.

Recht op beperking van de verwerking

Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door Vaneker Finance Bewindvoering wilt beperken kunt hiervoor een verzoek indienen.

Recht op bezwaar

U heeft recht bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, indien u van mening bent dat de verwerking onrechtmatig plaats vindt. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Vragen of klachten.

Heeft u vragen of een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door Vaneker Finance Bewindvoering , neem dan contact op ons op

Contactgegevens:

 Vaneker Finance Bewindvoering

Postbus  604

 2180 AP Hillegom

Email: bewindvoering@vanekerfinance.nl

Telefoon: 0252-503770